Behandling foregår etter to prinsipper. Det ene er å helbrede (fjerne sykdommen), det andre er å forlenge livstid og lindre symptomer (minske ubehag).

Hvilken behandling som velges er avhengig av flere faktorer, blant annet hvor svulsten sitter, om den har vokst inn i nærliggende områder, og om den har spredt seg til andre organer. For pasienter med nevroendokrin kreft kan det være aktuelt med både kirurgisk (operasjon) og medisinsk behandling (cellegift, biologiske medikamenter etc.) I mange tilfeller er det aktuelt med en kombinasjon av to eller flere behandlingsmetoder.

Valg av behandlingsalternativ kommer an på størrelsen og lokaliseringen av svulsten, om kreften har spredd seg og på pasientens generelle helsetilstand. Disse krefttypene er komplekse og er vanskelige å behandle. Det bør derfor alltid være et tverrfaglig team av spesialister som vurderer pasienten for å komme frem til den best mulige behandlingsmåten. Det er mange typer nevroendokrin kreft og behandlingsalternativene blir tilrettelagt for hver enkelt person.

Kan NET kreft bli kurert?
Om NET-kreft blir oppdaget på et tidlig tidspunkt kan pasienten ofte bli kurert ved en operasjon. Kirurgi er per i dag den eneste behandling som kan kurere pasienten, all annen behandling er palliativ.
NET-kreft som ved alle typer kreft, om et kirurgisk inngrep er mulig, så burde dette være første del av en behandling. Pasienten må fortsatt bli fulgt opp over de neste femten årene for å forsikre om at det ikke er noe tilbakekomst av kreften. Dessverre blir mange pasienter ikke diagnostisert før mye senere i sykdomsforløpet, når kreften har spredd seg til andre deler av kroppen. Selv om svulstene har spredd seg så kan sykdommen og dens symptomer ofte holdes under kontroll over mange år. Les mer om kirurgi her....

Histologi
Forskjellige NET-krefttyper påvirker på forskjellige måter. Hvor fort svulsten vokser, symptomene denne produserer, om den har spredd seg eller ikke og hvordan den eventuelt har spredd seg.

Histologien (hvordan svulsten ser ut under et mikroskop) er viktig for å kunne klassifisere kreften til en type slik at det medisinske teamet kan planlegge det beste alternativet for behandling. Selv om NET-kreft diagnoser har fellestrekk så kan sykdommen og måten kreften oppfører seg på være forskjellig fra pasient til pasient.

Individuell behandling
Det viktigste aspektet for behandling for NET-kreft pasienter er at den er individuell tilpasset/skreddersydd til hvert enkelt pasient og at behandlingen følges opp av en spesialist innen NET-kreft. Livskvaliteten til pasientene er et overordnet mål. Teamarbeid blandt spesialister på NET-kreft er avgjørende for å utarbeide en best mulig behandlingsplan og oppfølging av kreftsykdommen.

Det er gjort mye forskningsarbeide innen NET-kreft og det er gjort fremskritt i forhold til forståelsen rundt disse svulstene. Det er viktig at personer med NET-kreft blir behandlet av spesialist slik at de har tilgang til all ny og aktuell kunnskap om NET-kreft(5)


Illustrasjon fra Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET (4)


Multidisiplinære team
NET-kreftpasienter bør henvises til et sykehus hvor det er et tverrfaglig team som jobber sammen for å sikre et best mulig utfall for pasienten. Dette teamet bør normalt sett inkludere mage- og tarmspesialister, kirurger, onkologer, endokrinologer, røntgenleger, spesialister innen nukleærmedisin, histopatologer og spesialsykepleiere(5).

Sykehus med tverfaglige team kan vise til bedre prognose (økt overlevelse) for pasienter med NET-kreft.
Median overlevelse for pasienter med metastatisk NET-kreft ved disse sykehusene er mer enn 3 ganger høyere enn median overlevelse av referansegruppen.(4)

Mer informasjon

  •  Kreftlex(1)
  •  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  •  Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(3)
  •  Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET. Professor Kjell Øberg Dept. of Endocrine Oncology Uppsala University.
  • Presentation in Nashville Oct. 2011(4)

 

Kilder:
(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende 
http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) Advances in Diagnosis and Treatment of GI-NET. Professor Kjell Øberg Dept. of Endocrine Oncology Uppsala University. Presentation in Nashville Oct. 2011 http://www.mc.vanderbilt.edu/documents/surgicaloncology/files/Oberg-okt%202011.pdf
(5) Simron Singh, MD and Calvin Law, MD. Multidisciplinary Reference Centers: The Care of Neuroendocrine Tumors. 2010. J Oncol Pract. Nov 2010; 6(6): e11–e16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2988672/
(6) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer