CarciNors hederstegn

CarciNors hederstegn er foreningens høyeste utmerkelse og er vedtektsfestet.

 

CarciNors hederstegn ble stiftet i 2007 ved foreningens 10 års jubileum. 
CarciNors hedertegn kan tildeles personer som har nedlagt et særlig fortjenestefullt arbeide til beste for CarciNor, eller foreningens medlemmer. Alle medlemmer av foreningen har rett til å komme med forslag om tildeling av hederspris. Et begrunnet forslag om dette skal enstemmig besluttes av et fulltallig hovedstyre. Hederstegnet m/diplom kunngjøres og deles ut av CarciNor, overrekkelsen skjer i høytidelige former.

Vil du lese mer om CarciNors historie, les mer i CarciNors medlemsblad, 2007 og NETverket nr.2 - 2017. Se mer her ....

Disse har fått tildelt utmerkelsen:

 

CarciNors hederstegn i 2019

heder sørbye   

Professor, Dr. Halfdan Sørbye
Dr. Sørbye er tildelt CarciNors hederstegn for sitt mangeårige og pågående arbeid for NET-kreftpasienter. Sørbye er onkolog og overlege på Haukeland universitetssykehus.
Dr. Sørbye stått frem som en foregangsperson med et stort engasjement for vår pasientgruppe. Han har et stort pasientfokus og er jevnlig engasjert i foredrag om NET-kreft både lokalt og i resten av landet. Dr. Sørbye har stor annerkjennelse i kreftforskningsmiljøet, langt utover vårt «lille» NET område. Nordiske og internasjonale forskningsmiljøet, blant annet i ENETS (European Neuroendocrine Tumor Society) hvor han er medlem av Advisory Board og foreleser årlig ved ENETS konferanser. Han har også vært en drivkraft for å få til de nordiske guidelines for NET. Hederstegn og diplom ble høytidelig overrakt på medlemsmøtet i CarciNor Vest. 

 

heder evensen   

Dr. Espen Thiis-Evensen
Etter å ha arbeidet i mer enn 20 år med nevroendokrine svulster, bidratt positivt faglig og entusiastisk med informasjon både på faglig sykehusnivå og ovenfor pasientforeningen CarciNor, har styret i organisasjonen besluttet å tildele Espen Thiis-Evensen foreningens hederstegn i gull. Hans entusiastiske, jordnære og direkte kommunikasjon har i stor grad bidratt til at foreningens medlemmer er, og føler seg trygge på at de er ivaretatt både faglig medisinsk og som mennesker i møte med Espen Thiis-Evensen.
Hans bidrag i egen organisasjon gjør at våre medlemmer, pasienter, kan møte fagmiljøet i avdelingen på Rikshospitalet i trygg forvissning om at man blir ivaretatt. Vi som forening har aldri fått nei når vi har spurt om han kan stille opp i faglige sammenhenger for våre medlemmer. CarciNor er stolt over å kunne gi Espen Thiis-Evensen denne utmerkelsen. Hederstegn og diplom ble høytidelig overrakt på Landskonferansen på Sundvolden.

 

CarciNors hederstegn i 2018

heder liv   

Liv Meyer
Liv ble tildelt hederstegnet ved landskonferansen i Sandefjord. Liv har et stort engasjement for vår gruppe, selv om NET bare er en liten del av arbeidet hennes. Meyer jobber tett med dr. Sørbye, samtidig som hun samarbeider mye med de andre NET-kreftsykepleierne gjennom NNFS (Norsk nevroendokrint sykepleirforum).
Liv er aktiv for CarciNor Vest i forhold til medlemsmøter lokalt og informasjonsmateriell fra foreningen. CarciNor ønsker også å takke Liv for den viktige oppgaven hun gjør som underviser. Både på Høgskolen og innen videreutdanning og kurs for sykepleiere, lærer Meyer bort det hun kan om NET-kreft.
Takk for flott engasjement! Les mer om Liv i NETverket nr.2, 2018 her ...

 

CarciNors hederstegn i 2017

Ved 20 års jubileet i 2017 fikk vi anledning til å hedre noen av våre støttespillere som har vært spesielt engasjert for CarciNor over mange år.

heder mona   

Mona Fevang
Mona er tildelt hederstegnet for sitt engasjement for CarciNor og NET-kreft pasienter og pårørende. Mona har sammen med Hans satt fokus på sjelden kreftsykdom MEN, som er en av NET diagnosene. Mona har hatt et stort engasjement i Kreftforeningen, og ved Krafttak for kreft aksjonen. Her er det blitt en rekke innlegg og foredrag om hvordan det er å være kreftpasient. Hun er også frivillig ved Haukeland Universitetssykehus.

Mona har vært leder for CarciNor Vest siden 2013. Mona er valgt inn i hovedstyret i CarciNor fra 2014, og har vært nestleder siden 2015. Les om Mona i NETverket nr.3, 2013 her ...

  

heder hans   

Hans Fevang
Hans er tildelt hederstegnet for sitt flotte arbeid for CarciNor, med et spesielt engasjement for pårørende perspektivet. Hans har sammen med Mona satt fokus på sjelden kreftsykdom MEN, som er en av NET diagnosene. Hans har hatt et stort engasjement i Kreftforeningen, og ved Krafttak for kreft aksjonen. Her er det blitt en rekke innlegg og foredrag om hvordan det er å være pårørende til en kreftpasient.
Hans er en engasjert likeperson i CarciNor siden 2016. Hans er i vårt likepersonsutvalg og er en meget dyktig mentor, kursleder, konfransier ved våre likepersonssamlinger og konferanser. Han er også en aktiv likepersonsvakt på Vardesentret Haukeland. 
Hans er styremedlem i CarciNor Vest i over 6 år, siden 2013. Les om Hans i NETverket nr.3, 2013 ...

  

heder elisabeth  

Elisabeth Mortensen

Elisabeth er en av våre mest engasjerte og trofaste NET-kreft sykepleiere. Elisabeth har hatt oppfølging med pasienter og foreningen helt fra hun startet på rikshospitalet i 1992. Hun har også holdt kontakten etter at hun gikk av som pensjonist. Elisabeth var med som veileder på Montebello senteret helt fra de første Carcinoid kursene (NET-kreft kurs) som ble gjennomført for vår gruppe. Hun har også vært med som igangsetter og veileder på en rekke av våre selvhjelpskurs. 
Elisabeth er tildelt hederstegnet for sitt store engasjement for NET-kreftpasienter og pårørende siden før oppstart av CarciNor i 1997. Les mer om Elisabeth i NETverket nr.2, 2012 her ...

 

heder andreas   

Andreas Hole

Andreas Hole var CarciNors første foreningssekretær i vårt sekretariat, 2004. Først ved Kreftforeningens kontor for pasientforeninger, og senere i Orgservice, 2007, etter at Kreftforeningen avsluttet sekretariatsarbeid for pasientforeningene. Andreas var en ressurs i foreningen i de første årene etter at vi ble assosiert medlem av Kreftforeningen og er tildelt hederstegnet for sitt engasjement og arbeid for CarciNor. 
Les mer om Andreas i NETverket nr.2, 2017 her ...

 

 

CarciNors hederstegn i 2015

heder per   

Per Walle 
Per er tildelt foreningens høyeste utmerkelse CarciNors hederstegn, for sitt arbeide som frivillig, ulønnet, redaktør av medlemsbladet NETverket. Hederstegnet ble overrakt landskonferansen på Klækken i 2015. Per overtok som redaktør vinteren 2010 og kom med sitt første NETverk, nummer 1 – 2010. Han markerte seg fort som en engasjert og dyktig redaktør med klare meninger. Per er en dyktig skribent, og har bidratt betydelig til bladets innhold. Han er kunnskapsrik, og har også tilegnet seg mye ny kunnskap som han har formidlet på en flott måte. Les mer om Per i NETverket nr.4, 2015 her ...

Per var redaktør i 6 år, 2010-2015

 

heder jan   

Jan Skotnes 
Jan er tildelt foreningens høyeste utmerkelse på landsmøte på Klækken i 2015. Hederstegnet ble overrakt i høytidelige former ved en tilstelning i Bergen.
Jan var leder i CarciNors første lokallag, CarciNor Vest, først som leder av interimsstyret og deretter som leder. Jan var også primus motor for markering av NET-kreft dagen, på Haukeland over mange år. Jan var en av CarciNors likepersoner, og var i mange år vært en aktiv bidragsyter i vårt likepersontilbud. Jan var også aktiv for Kreftforeningen, sammen med Svein Rasmussen, bl.a. i prosjektgruppen som fikk etablert Vardesenter på Haukeland. Likeperson i CarciNor i 8 år, 2007 - 2015. Les mer om Jan i ressurser her ....

Jan 3 år som styreleder i lokallaget CarciNor Vest, 2010-13, og leder av interimsstyret i 2009.

 

CarciNors hederstegn i 2014

heder tore åsbu   

Tore Åsbu
Begrunnelse v/Birger Solvang; - "Tore har gjort en stor jobb for CarciNor, han har: • fått oss inn i de sosiale media. • vært aktiv ovenfor sekretariatet, som har gitt betydelig økte inntekter. • vært aktiv i CarciNor sitt internasjonale arbeid. • har vært en pådriver for lokallagene, CarciNor vil på den måten få en bedre nærhet til vårt enkelte medlem".
Tore har representert CarciNor som medlem i Kreftforeningens representantskap i 7 år, 2010-2017. Han har representert CarciNor i INCA som styremedlem i 8 år, 2010-2018, medlem av interimsstyret i INCA, 2009. Likeperson i over 13 år fra 2007 og er fremdeles i tjeneste.

Tore har vært tillitsvalgt i over 12 år. Leder i 9 år, 2009-2018. Nestleder i 2008, vara til styret i 2007. Vararepresentant med møteplikt i styret, 2018 - 2019, er fremdeles aktiv. Tore er i NETverket nr.4, 2015 .... 

 

heder elise   

Elise Bringeland
Elise er tildelt foreningens høyeste utmerkelse CarciNors hederstegn. Hederstegnet ble overrakt på likemannskonferansen i Trondheim. Elise har gjort en flott innsats for foreningen over veldig mange år. Hun var tidlig ute med engasjement for foreningen og drev nærmest lokallag i Bergen på egen hånd, lenge før vi startet opp med lokallag i CarciNor.
Hun har vært aktiv i styret i lokallaget CarciNor Vest i 3 år, 2010 - 2013. Elise har vært Likeperson og regionskontakt i over 21 år 1998 - og er fremdeles aktiv. 
Vi takker for flott innsats for CarciNor over mange år. Les mer om Elise i ressurser her ....

 

CarciNors hederstegn i 2012

heder kirsten   

Kirsten Winger Solvang
Kirsten ble tildelt foreningens høyeste utmerkelse CarciNors hederstegn, på festmiddagen ved landskonferansen i Oslo. Kirsten har gjort en flott innsats for foreningen over mange år. Hun har vært en drivkraft i CarciNors regionsarbeid og lokallagsarbeid i Oslo og på Østlandet. 

Kirsten var en av foreningens første likepersoner og er fremdeles aktiv som likeperson. Likeperson og regionskontakt over 22 år, siden 1997. Kirsten var en av CarciNors første likepersoner på Vardesenteret, Radiumhospitalet, og er stadig aktiv på Vardesenteret. 
Les om Kirsten i likepersoner her ....

 

 

CarciNors hederstegn i 2010

heder ursula   

Dr. Ursula Falkmer 
CarciNors hederstegn tildelt dr. Ursula Falkmer på Likemannskonferansen i Stavanger 29. November 2010. Ursula ble hedret for sitt arbeide mot nevroendokrin kreft og sitt arbeide for pasienter som er rammet av sykdommen. Spesielt for sin innsats for NET-kreft pasienter i Trondheim, gjennom sitt arbeide på St.Olav. Ursula har hatt tett kontakt med sine pasienter og er høyt verdsatt. Ursula har vært en støttespiller for CarciNor og bidratt til foreningens arbeide ved en rekke anledninger. Dr. Ursula Falkmer var også initiativtaker til Norsk Nevroendokrin Tumores Gruppe (NNTG).

Ursula, styremedlem i 2 år 2001 - 2002. Les mer om Dr. Falkmer i NETverket nr.2, 2017 her ...

 

CarciNors hederstegn i 2009

heder karl   

Karl Fridtjof Johansen 

Karl Fridtjof fikk tildelt hederstegnet for sin innsats som styreleder og redaktør i 4 år, 2002-2006. Han ble spesielt hedret for sin flotte innsats for foreningen i begrunnelsen for tildeling av hederstegnet. CarciNors representant i forbindelse med utarbeidelse av hefte - informasjonshefte om nevroendokrin kreft for pasienter og pårørende, samt til helsepersonell. Likeperson og regionskontakt i 9 år, 2002 - 2011.

Karl Fridtjof, tillitsvalgt gjennom 7 år. Leder i to år, 2007 – 2008, nestleder i 2006, styremedlem i 4 år, 2002 – 2005. Redaktør i 4 år, 2002-2006. Les mer om Karl Fridtjof i CarciNors medlemsblad nr.2, 2009 her ...

 

heder taran   

Siv Taran Skaret 

Siv fikk tildelt hederstegnet for sin innsats for CarciNor i Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster og sitt arbeid i forbindelse med utarbeidelsen av informasjonshefte om nevroendokrin kreft for pasienter og pårørende, samt til helsepersonell.

Siv, styremedlem i 2 år, 1999-2000.
Les mer om Siv i heftet om nevroendokrine svulster her ...

 

CarciNors hederstegn i 2007

Hederstegnet ble stiftet i 2007 ved foreningens 10 års jubileum. I forbindelse med 10 års jubileet ble stiftere av CarciNor og andre som hadde gjort en særdeles hederlig jobb for CarciNor de første 10 årene hedret. 

 

heder birger   

Birger Solvang
Birger har gjort en spesiell innsats for CarciNor gjennom en mangeårig innsats på styrenivå. Hans kompetanse og engasjement har ført foreningen fremover, og derfor mottok han også hederstegn i gull. Birger har deltatt som tillitsvalgt og likeperson, på utallige kurs, seminarer og foredrag for å fortelle om NET-kreft og CarciNor. Likeperson og regionskontakt i over 22 år, siden 1997, og er stadig aktiv som likeperson.

Birger, tillitsvalgt gjennom 12 år. Leder i CarciNor i 5 år, 2002 – 2006, nestleder 2 år, 2007-2008,
styremedlem 4 år, 1998-2001, varamedlem 1997. Leder av lokallaget CarciNor Øst i 5 år, 2011 - 2016.
Les mer om Birger i CarciNors medlemsblad nr.2, 2009 her ...

  

heder kjerstin   

Kjerstin Mordal 
Kjerstin mottok hederstegnet i gull for sitt spesielle engasjement for CarciNor ved foreningens 10 års jubileum i Trondhjem. Kjerstin sin betydning for CarciNor kan ikke overdrives, uten Kjerstin sitt engasjement for NET-kreft saken og NET pasienter hadde det ikke vært et CarciNor. Vi vil takke for et spesielt engasjement for CarciNor og vår gruppe av pasienter, helt siden de aller første årene hvor hun var med å starte foreningen. Kjerstin var også en av stifterene, og leder gjennom mange år for NNFS (Norsk nevroendokrint sykepleirforum).
Hva hun har gjort for CarciNor og den enkelte pasient og pårørende er av den største betydning for at vi er blitt det vi er i dag.

Kjerstin, er tillitsvalgt som styremedlem i CarciNor gjennom 2 år, 1997 – 1998, interimsstyret 1996.
Les mer om Kjerstin i NETverket nr.2, 2017 her ...

 

heder reidun   

Reidun Rekkedal
I anledning foreningens 10 års jubileum ble det gjort stas på de som gjennom ti år har lagt ned en spesiell innsats i CarciNor, og ved etablering av foreningen. Reidun var ansvarlig for regionskontaktene (likepersonene) med blandt annet kursing av disse. Hun har vært likeperson og regionskontakt i CarciNor i 17 år, 1999 - 2016.

Reidun, tillitsvalgt i CarciNor i 8 år, nestleder 1999 - 2005, i valgkomiteen 1998.
Les mer om Reidun i NETverket nr.4, 2016 her ...

 

heder astrid   

Astrid Haugen

I anledning foreningens 10 års jubileum ble det gjort stas på de som gjennom ti år har lagt ned en spesiell innsats i CarciNor, og ved etablering av foreningen. Astrid var regionskontakt og likeperson i 10 år, 1997 - 2007.

Astrid, tillitsvalgt gjennom 3 år. Nestleder i 1997 og 1998, interimsstyret 1996.
Les mer om Astrid i NETverket nr.2, 2017 her ...

 

heder Halvor   

Hallvard Rosseland

I anledning foreningens 10 års jubileum ble det gjort stas på de som gjennom ti år har lagt ned en spesiell innsats i CarciNor, og ved etablering av foreningen.

Hallvard, tillitsvalgt gjennom 7 år. Styremedlem i CarciNor gjennom 6 år, 1997 – 2002, interimsstyret 1996.

Les mer om Hallvard i CarciNors medlemsblad nr.3, 2007 her ...

 

heder bjørn   

Bjørn Johansen 

I anledning foreningens 10 års jubileum ble det gjort stas på de som gjennom ti år har lagt ned en spesiell innsats i CarciNor, og ved etablering av foreningen.

Bjørn, tillitsvalgt gjennom 4 år. Leder i 1999, styremedlem 1997, varamedlem 1998, interimsstyret 1996. Bjørn var sekretær de første årene og hadde mange arbeidsoppgaver som måtte løses for en nystartet forening.
Les mer om Bjørn i CarciNors medlemsblad nr.3, 2007 her ...

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button