Behandling med Lutetium 177 DOTATATE

Radionuklid-behandling med Lutetium177-DOTATATE er en målrettet strålebehandling av kreftceller.

  

Radionuklid-behandling foregår ved at man kobler et radioaktivt stoff sammen med et kjent legemiddel. Dette gis så inn i blodbanen hvor det kleber seg til kreftcellene og avgir sin stråling. På den måte skånes friske celler mens syke celler går til grunne. Radionuklid-behandling skiller seg fra tradisjonell strålebehandling. Den tradisjonelle strålebehandlingen foregår ved at man sender radioaktiv stråling mot kreftsvulster fra en strålekanon. Ved denne metoden rammes også det friske vevet som strålene passerer på vei inn til kreftsvulsten (5)(6).

 

Virkning av behandlingen med Lutetium-DOTATATE

Nevroendokrine svulster og dattersvulster har ofte mottagere (reseptorer) på overflaten av cellene, som hormonet somatostatin kan binde seg til. Denne egenskap bruker vi til å finne svulstene ved en såkalt octreotid scintigrafi. Ved undersøkelsen gis radioaktivtmerket somatostatin inn i en blodåre og dette binder seg til svulstenes reseptorer. Når man deretter skanner med et kamera, som er følsomt for radioaktiv stråling, vil svulster og dattersvulster ses som sorte flekker på bildene. (se nedenfor.)

Ved behandling med  DOTATATE bruker man det samme prinsippet som ved en octreotid scintigrafi.

Når Lutetium-DOTATATE er sprøytet inn i en blodåre binder det seg til somatostatin-reseptorerne på svulstene.
Det radioaktive stoffet (Lutetium177) gir en kraftig lokal bestråling som fører til at kreftcellene går til grunne.

DOTATATE behandling har etter hvert blitt gitt til mange pasienter i Europa med god effekt.


Hvilke pasienter som kan tilbys behandling?

Det er ikke alle pasienter som kan få DOTATATE behandling. For å kunne tilbys behandlingen må pasienten fylle disse kravene.

 • Pasienter hvor svulsten/svulstene ikke kan fjernes ved operasjon.
 • Pasienter med en kraftig opptagelse på octreotidscintigrafi.
 • Pasienter som ikke er svekket av sykdommen og som selv klarer dagligdagse rutiner.
 • Det kan ikke være for mange kreftceller, spesielt ikke i skjelettet.
 • Nyre og leverfunksjon kan kun være lettere nedsatt.
 • Man kan ikke ha vesentlig blodmangel eller påvirkning av benmargen.


Er behandlingen farlig og er det bivirkninger?

De fleste pasienter tåler behandlingen godt. Det radioaktive stoffet sender i hovedsak ut beta-stråling, som kun stråler noen få millimeter. Bestrålingen er på denne måten størst lokalt på svulstene og har bare liten virkning på resten av kroppen.

Da nyrene tar opp det radioaktive stoffet og utskiller det i urinen, kan nyrefunksjonen påvirkes. For å unngå dette får pasient både før, og under, behandlingen væske (aminosyreopløsning) direkte i blodåren via et drypp. Allikevel kan nyrene i sjeldne tilfeller ta skade. Skaden er som regel kun lett og forbigående, og kun i sjeldne tilfeller varig.

Forbigående påvirkning av benmargen ses hos noen pasienter. Dette kan medføre fallende blodprosent, fall i antallet av blodplater og hvite blodlegemer, men gir veldig sjelden symptomer som krever behandling. Symptomene er tretthet, åndenød, blødning eller infeksjoner som i noen tilfeller vil kreve behandling på sykehus.

En lettere påvirkning av leverens funksjon ses hos enkelte, men disse er sjeldne og forbigående.

Under behandlingen med DOTATATE og i noen få dager etter har ca. 20 % av pasientene kvalme og allment ubehag. Oppkast kan forekomme under behandlingen. Dette kan skyldes det radioaktive stoffet, men som regel væskebehandlingen med aminosyrer. Pasienter med carcinoid svulst kan oppleve forverring av symptomer som flushing og diare like etter behandlingen. Dette skyldes den celledød som behandlingen gir. Lett hårtap forekommer ofte, men er vanligvis forbigående.

 

Effekt av behandlingen

Hos ca. 60% av pasientene vil kreftsvulstene stabiliseres og ikke vokse ytterligere, og hos 25% forventes det at størrelsen på svulstene halveres. Det forventer at behandlingen kan fjerne svulstene helt hos mindre enn 5% av pasientene, mens kreftsvulstene vil fortsette å vokse hos 15%. Symptomer som skyldes svulstenes utskillelse av hormon, kan forsvinne eller minskes hos 70-90% av pasientene.

 

Plan for behandling og kontrollundersøkelser

Det planlegges vanligvis med 4 behandlinger med DOTATATE med ca. 8 ukers mellomrom. Pasienten får en personlige behandlingsplan hvor alle behandlinger og kontrollundersøkelser vises  i en kalender.

 

Forberedelse før første behandling

Før første behandling vil behandlende sykehus sikre seg at sykdommen er i en fase hvor pasienten sannsynligvis vil kunne få effekt av behandlingen, og at pasienten kan tåle denne form for behandling.

Derfor blir det planlagt et undersøkelsesprogram som består av:

 • CT-skanning, Octreotid scintigrafi og nyrefunksjonsundersøkelse.
 • Blodprøver for tumormarkører og hormoner samt for benmarg- og nyrefunksjon.
 • Oppsamling av urin i 2 døgn (kun for pasienter med Carcinoid svulst)
 • Hos kvinner i den fødedyktige alder foretas graviditetstest fordi strålingen kan skade et eventuelt foster. Testen gjentas foran hver av de følgende behandlinger og skal være negativ før behandlingen gis. Testen kan høyst være 1 uke gammel og foregår i form av en blodprøve.

Pasienten vil få en grundig informasjon om behandlingen av en lege og her avtales det også om man skal ta pause eller slutte med medisinen man blir behandlet med i øyeblikket. Pasienten kan i hele behandlingsperioden ikke planlegge, eller gjennomføre, en graviditet på grunn av risiko for fosterskader. Alle menn og kvinner i den fødedyktige alder tilrås derfor å bruke prevensjon i hele behandlingsperioden, og inntil 4 måneder etter siste behandling.

Sykehuset ønsker å følge i hvilken grad behandlingen påvirker dit hverdagsliv. Derfor vil pasienten bes om å fylle ut et spørreskjema før, under og etter behandlingen.

 

Slik foregår behandling med DOTATATE

Ved hver av de 4 behandlingene blir pasienten innlagt om morgenen. Før man møter på avdelingen skal man henvende seg på blodprøvetakingen og få tatt blodprøver.

På avdeling vil man bli vist til rette på sengeposten av en sykepleier, og få oppdatert sin pasientjournal. Pasienten får også kvalmestillende medisin for å forebygge kvalme og oppkast i forbindelse med behandlingen.
Deretter blir pasienten kjørt til nukleærmedisinsk klinikk.

Her får pasienten påsatt venflon (drypp) i en blodåre i hver arm til innsprøytning av henholdsvis DOTATATE og aminosyreoppløsning. Hvis man i forveien har et sentralt venekateter, eller Port a Cath, kan dette også brukes.

Først får pasienten en infusjon med aminosyrer som beskytter nyrene under behandlingen, og etter ½ time får man DOTATATE. Pasienten vil i alt oppholde seg ca. 4 timer på nukleærmedisinsk klinikk. Ta gjerne med lesestoff, og ta også sko og lange bukser / badekåpe med. Det er fjernsyn og gode lenestoler til rådighet.

Pasienten må regne med flere besøk på toalettet for å kvitte seg med den vesken man får. Med urinen utskilles den overskytende radioaktive medisinen, som ikke har festet seg på kreftcellenes reseptorer. Pasienten får målt graden av radioaktivitet i kroppen før man blir kjørt tilbake til sengeavdelingen.

 

De første 24 timer etter behandlingen blir pasienten isolert.

Pasienten vil ofte dele rom med en annen pasient som samme dag har mottatt samme behandling. Her må pasienten oppholde seg på sengeposten. Personalet på avdelingen vil holde avstand for ikke å utsette seg selv for unødig stråling. De vil derfor heller ikke komme ofte på rommet. Hvis det oppstår en uforutsett situasjon vil du naturligvis motta hjelp og nødvendig behandling som alle andre innlagte pasienter.

Måltidene skal inntas på rommet. Det er viktig å drikke rikelig for hurtigere å utskille overflødig radioaktivitet med urinen. Pasienten kan gjerne ta med egne drikkevarer dersom man har noen favoritter.

Det er toalett i tilknytning til rommet. Unngå om mulig søl av urin eller oppkast. Urinering skal derfor foregå sittende på toalettet. Pasienttøy til vask skal legges i kurven som er satt fram på rommet.

Neste dag tas det en ny DOTATATE-scintigrafi (skanning) på nukleærmedisinsk avdeling for å måle stråleaktiviteten. Hvis stråleaktiviteten er under den gjeldende grense kan pasienten skrives ut til pasienthotellet og fly hjem dagen etter. Hvis stråleaktiviteten er for høy må man være isolert på rommet ytterligere et døgn. Dette skjer ytterst sjeldent.

 

Samvær med andre personer i forbindelse med behandlingene

Mens man er isolert 24 timer etter hver behandling kan man ikke få besøk. Personalet på avdelingen vil oppholde sig minst mulig på rommet, og med størst mulig avstand til deg for å unngå påvirkning fra strålingen.

Det gjelder særlige forholdsregler for samvær med barn (under 16 år) den første uke etter hver behandling. Langvarig nærkontakt skal unngås, det vil si – hold så vidt mulig 2 meters avstand (både om dagen og om natten).

Sov adskilt fra voksen partner under 60 år den første uke etter behandlingen – det betyr at det skal bestilles to værelser på pasienthotellet dersom du har med ledsager under 60 år. For partner over 60 år gjelder ingen begrensninger.

 

Kontrollprogram mellom behandlingene

Hver enkelt pasient får en personlig behandlingsplan.
Ved første DOTATATE behandling blir pasienten skannet den 4 og den 7 dagen etter behandlingen. Dette foretas som oftest poliklinisk, men hvis man bor langt fra sykehuset kan skanningene foregå under innleggelse på pasienthotellet.

I løpet av behandlingsforløpet med de fire DOTATATE behandlingene blir det planlagt følgende kontrollprogram:

Blodprøver for å holde øye med nyrefunksjon og benmargens funksjon tas hver 2. uke hos egen lege eller på sykehuset. (dette kan også være et lokalt sykehus)

Blodprøver til kontroll av kreftsykdommens utvikling (tumormarkører og hormoner) og eventuell oppsamling av urin finner sted i forbindelse med 3. behandling, hvor det også utføres CT-skanning.

Poliklinisk kontrollbesøk mellom behandlingene.

Hvis man blir innlagt på sykehus i løpet av de første 2 ukene etter behandling med DOTATATE skal man be sykehuset om å kontakte sykehuset hvor du får DOTATATE behandlingen.

 

Kontroll etter avslutning av de 4 behandlingene

Blodprøver tas hver 2. uke hos egen lege, eller sykehus, inntil 8 uker etter siste behandling. Deretter ved 3 og 6 måneder. Ved behov tas blodprøver hyppigere.

Poliklinisk kontroll, med legesamtale 1, 3 og 6 måneder etter siste behandling. Heretter poliklinisk kontroll og blodprøver etter behov.

Utfyllelse av spørreskjema 3 og 6 mnd. etter siste behandling.

CT-skanning etter 3 og 6 måneder, deretter hver 6. måned for å følge kreftsvulstenes utvikling

Octreotid scintigrafi etter 6 måneder og deretter ved behov.

 

 

Mer informasjon

 • Kreftlex(1)
 • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
 • Pasientinformasjon, Rigshospitalet(3)
 • Patient_folder_DOTATATE, Rigshospitalet(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Pasientinformasjon Pasientinformasjon, Radionuklid-behandling med 177Lutetium-DOTATAE.
(4) Patient_folder_DOTATATE Rigshospitalets Center for Neuroendokrine Tumorer, København, Danmark.

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button